Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижим имот

СО - Район „Красна поляна” на основание Заповед СОА17-РД98-14/27.03.2017 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години или до реализиране на подробния устройствен план на части от недвижим имот, публична общинска собственост, находящи се на в квартал №11 от местност НПЗ „Средец“, съгласно локална схема № 67, одобрена от главния архитект на СО, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни, както следва:


1. Реална част от терен, с площ от 2290 кв.м., заедно с разположения върху него преместваем обект 67.2, с площ от 4 кв.м., определени по одобрена локална схема, със специфични конкурсни условия и начална конкурсна цена по отношение на реалната част от терена - за паркинг при 0,30 лв./кв.м. без ДДС, а за преместваемия обект - будка за охрана при 2 лева/кв.м. без ДДС;
2. Реална част от терен, с площ от 1123 кв.м., заедно с разположения върху него преместваем обект 67.3, с площ от 4 кв.м., определени по одобрена локална схема, със специфични конкурсни условия и начална конкурсна цена по отношение на реалната част от терена - за паркинг при 0.30 лв./кв.м. без ДДС, а за преместваемия обект - будка за охрана при 2 лева/кв.м. без ДДС;
3. Реална част от терен, с площ от 908 кв.м., заедно с разположения върху него преместваем обект 67.5, с площ от 4 кв.м., определени по одобрена локална схема, със специфични конкурсни условия и начална конкурсна цена по отношение на реалната част от терена - за паркинг при 0,30 лв./кв.м. без ДДС. а за преместваемия обект - будка за охрана при 2 лева/ кв.м. без ДДС;

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район„Красна поляна”,ул. „Освобождение” № 25, от 07.04.2017 г. до 08.05.2017 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 - Деловодство от 07.04.2017 г. до 08.05.2017 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 09.05.2017 г. от 10.00 часа.
Телефон за връзка:  02 9 217 225, 02 9 217 241

ИВАН ЧАКЪРОВ,
КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА"

06.04.2017