Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени, части от тротоари

СО - Район "Красна поляна" на основание Заповед СОА 16- РД98 -70/12.08.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижими имоти, терени, части от тротоари - публична общинска собственост, находяши се в гр.София, район "Красна поляна", група павилиони с №11, находяши се в улица (тротоар) пред кв.58, м "Разсадника -Бежанци", бул "Ал.Стамболийски" и ул "Вардар" - североизточен ъгъл - за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по одобрени проекти в съответствие със схемите, одобрени от Главния Архитект на Столична община, при условията на чл. 56, ал.1 от ЗУТ, както следва: 

1. Терен с № 11.7 с площ от 20.00 кв.м., находящ се на бул. "Ал.Стамболийски" и бул. "Вардар" североизточен ъгъл, по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за промишлени стоки, с начална наемна цена от 10,00 лв., без ДДС за кв.м. 

2. Терен с № 11.8 с площ от 20.00 кв.м., находящ се на бул."Ал.Стамболийски" и бул. "Вардар", североизточен ъгъл, по индивидуален проект, със специфично конкурсно условие на обекта - за пакетирани храни, с начална наемна цена от 10,00 лв., без ДДС за кв.м. 

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, от 07.10.2016 г. до 07.11.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа. 

Конкурсни документи се подават в сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25 - Деловодство от 07.10.2016 г. до 07.11.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа. 

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС. 

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв. 

Конкурсът ще се проведе в сградата на район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, Заседателна зала на 08.11.2016 г. от 10,00 часа.

Телефон за връзка 02 9 217 225, 02 9 217 214 

10.10.2016