Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем на терен, намиращ се в м. Юбилейна гора, ул. „Барите”

СО - Район „Красна поляна” на основание Заповед СОА16-РД09-830/14.05.2016 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на част от недвижим имот общинска собственост терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1109.1548, намиращ се в м. Юбилейна гора, ул. „Барите”, с площ от 894 кв.м., АОС 1206/01.12.2015 г., при начална конкурсна месечна наемна цена от 224,00 (двеста двадесет и четири) лева месечно без ДДС. 

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 19.05.2016 г. до 17.06.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа. 

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 - Деловодство от 19.05.2016 г. до 17.06.2016 г. от 08:30 часа до 17:00 часа. 

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС. 

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв. 

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 20.06.2016 г. от 10.00 часа. 

Телефон за връзка 02 9 217 225, 02 9 217 241.

25.05.2016