Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене

СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА16 - РД98- 45 / 27.06. 2016 г. на Кмета на Столична община и Заповед № РКП16-РД98-1/06.07.2016 г. на кмета на район „Красна поляна”, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от недвижими имоти — публична общинска собственост на територията на район „Красна поляна”, както следва: 

Предмет на конкурса - отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 17 СОУ „Дамян Груев на територията на СО - район „Красна поляна”, разделен на 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на ученически стол, находящ се в: 17 СОУ „Дамян Груев”, с адрес ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска” № 2, АОС № 868 / 24.03.2009 г. с площ 261 кв. м. - Месечната наемна цена е в размер на 105 лв. (сто и пет лева) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО. 

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в 17 СОУ „Дамян Груев”, с адрес ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска” № 2, АОС № 868 / 24.03.2009 г. с площ 82 кв. м. - Месечната наемна цена е в размер на 33 лв. (тридесет и три лева) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 08.30 часа на 26.07.2016 г. до 17.00 часа на 24.08.2016 г.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 - Деловодство от 08.30 часа на 26.07.2016 г. до 17.00 часа на 24.08.2016 г.

Цена на конкурсната документация е 50 лв. С ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 (двеста) лева за обособена позиция № 1 (ученически стол) и 200 (двеста) лева за обособена позиция № 2 (ученически бюфет).

Разглеждането на офертите ще се проведе на 25.08.2016 г. от 10.00 часа в сградата на СО - район „Красна поляна”, на адрес: ул. „Освобождение” № 25, стая № 206 

Телефон за връзка: 029217225, 029217251

25.07.2016