Район "Изгрев" удължава срока за подаване на документи за публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”, 105. СУ „Атанас Далчев” и 11. ОУ „Св. Пимен Зографски”

 

З А П О В Е Д

№ РИВ19-РД09-88/16.05.2019 год.

 

ОТНОСНО: провеждане на публично оповестен конкурс "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ 2019" за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на части от имоти – публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие – за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на Столична община – район „Изгрев“ – 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”, 105. СУ „Атанас Далчев” и 11. ОУ „Св. Пимен Зографски”

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 2, чл. 52, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 256, постановено по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на СОС и Заповеди №№ СОА19-РД09-494/09.04.2019 г., СОА19-РД09-493/09.04.2019 г., СОА19-РД09-492/09.04.2019 г. на кмета на Столична община и като взех предвид доклад № РИВ19-ВК66-567/16.05.2019 г. на юрисконсулт Мадлена Иванова,

УДЪЛЖАВАМ:

крайния срок за подаване на оферти, респективно срока за закупуване на конкурсна документация, до 17:00 часа на 30.05.2019 г. за следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на Ученически стол-бюфет, находящ се в 105. СУ „Атанас Далчев”, с адрес ул. „Св. Пимен Зографски” № 7, ж.к. „Дианабад”, АОС № 3078/30.08.2018 г.

Площ 431.55 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 286.50 лв. (двеста осемдесет и шест лева и петдесет ст.) без ДДС.

- Обособена позиция №3: Отдаване под наем на Ученически стол-бюфет, находящ се в 11. ОУ „Св. Пимен Зографски”, с адрес ул. „Никола Габровски” № 22, ж.к. „Дианабад”, АОС № 3079/30.08.2018 г.

Площ 436.66 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 289.50 лв. (двеста осемдесет и девет лева и петдесет ст.) без ДДС.

- Обособена позиция № 5: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 105, СУ „Атанас Далчев”, с адрес ул. „Св. Пимен Зографски” № 7, ж.к. „Дианабад”, АОС № 3078/30.08.2018 г.

Площ 34.02 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 22.50 лв. (двадесет и два лева и петдесет ст.) без ДДС,

поради обстоятелството, че до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, определен в конкурсната документация, а именно – до 17:00 ч. на 15.05.2019 г., в деловодството на районната администрация е постъпила само (1) една оферта за всяка от горепосочените обособени позиции.

Промяната да бъде публикувана и в електронната страница на Столична община, на електронната страница на СО – район „Изгрев“, на видно място в сградата на Столична община, на видно място в сградата на районната администрация, както и да се публикува обявление в един национален ежедневник.

Офертите ще  се отворят на 31.05.2019 г. от 14:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 2, като за целта ще назнача комисията в деня на провеждане на конкурса за съответните позиции.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите в деловодството на районната администрация и на Веселин Петков – зам. кмет на СО – район „Изгрев“ (без хартиен носител – само чрез АИССОИ) – за изпълнение, на Станислава Колева – секретар на СО – район „Изгрев“ и Георги Видров – началник отдел ПНАИОЧР (без хартиен носител – само чрез АИССОИ) – за контрол и на юрисконсулт Мадлена Иванова (на хартиен носител срещу подпис) – за досието на конкурсната процедура.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Станислава Колева – секретар на СО – район “Изгрев“.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН “ИЗГРЕВ”:

/ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ/

17.05.2019