Район „Изгрев” - проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ ІI-за младежки дом, кв.74, местност „ИЗТОК-ИЗТОК”

Район „Изгрев” - проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ ІI-за младежки дом, кв.74, местност „ИЗТОК-ИЗТОК”

ЗАПОВЕД
№ РИВ16-РД09-109/30.06.2016 г.

 

На основание чл.5 и чл.14, ал.1 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания /НРНПОО/, приета с Решение № 950 по Протокол №120 от 11.10.2007г. на Столичен общински съвет, съгласно чл.5, ал.4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, по реда чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл.22, ал.4 от ЗУТ за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ ІI-за младежки дом, кв.74, местност „ИЗТОК-ИЗТОК”

 

НАРЕЖДАМ

 

Да се проведе представяне на Проекта на 12.07.2016г. от 17,00 часа в залата на ІІ етаж, в сградата на ул. “А. П. Чехов” № 16а.

Писмените становища по проекта да се адресират до кмета на Район “Изгрев” – СО и да се подават чрез деловодството на район “Изгрев” на ул. “Атанас Далчев” №12, стая №5 до 17.00 часа на 26.07.2016г. Становища, постъпили след определения срок не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Копие от Проекта да се изложи на таблото за обявления на І етаж в сградата на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” № 12. Определям арх. Христина Райчева и инж. Господинка Чучукова да дават допълнителна информация на гражданите през времето за изготвяне на становищата.

В срок до 10.08.2016г. писмените становища да бъдат разгледани и систематизирани от комисия, назначена с отделна заповед и да се изготви обобщаващ доклад.

Да се проведе обществена дискусия за приключване на общественото обсъждане по проекта на 11.08.2016г. от 17.00 часа в залата на ІІ етаж, в сградата на ул. “А. П. Чехов” № 16а. За участие в дискусията да се поканят лицата, представили в срок писмени становища, както и екипа, разработил проекта.

При провеждане на общественото обсъждане и обществената дискусия да се води писмен протокол с протоколчик инж. Борислав Пелов.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, в една местна медия, във всички районни администрации на Столична община, на официалния уеб-сайт на Столична община, на електронната страница на район „Изгрев”, на експлоатационните дружества и да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Заповедта не подлежи на обжалване.

Контрол по настоящата заповед възлагам на арх. Павлета Пеловска – зам. кмет на район “Изгрев”.
 


ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ
КМЕТ НА РАЙОН “ИЗГРЕВ”

30.06.2016