Район "Изгрев" обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Столово хранене и бюфет 2019"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 256 на Столичен общински съвет по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. и Заповеди №№ СОА19-РД09-494/09.04.2019 г., СОА19-РД09-493/09.04.2019 г., СОА19-РД09-492/09.04.2019 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М


       
На 16.05.2019 г. от 11:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 2, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: "Столово хранене и бюфет 2019" за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на части от имоти – публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие – за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на Столична община –район „Изгрев“ – 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”, 105. СУ „Атанас Далчев” и 11. ОУ „Св. Пимен Зографски”, както следва:

Обособена позиция №1: Отдаване под наем на Ученически стол бюфет, находящ се в 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”, с адрес ул. „Латинка” № 11, ж.к. „Изток”, АОС № 3077/30.08.2018 г.
Площ 289.60 кв. м.
Начална конкурсна месечна наемна цена 213.50 лв. (двеста и тринадесет лева и петдесет ст.) без ДДС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на Ученически стол бюфет, находящ се в 105. СУ „Атанас Далчев”, с адрес ул. „Св. Пимен Зографски” № 7, ж.к. „Дианабад”, АОС № 3078/30.08.2018 г.
Площ 431.55 кв. м.
Начална конкурсна месечна наемна цена 286.50 лв. (двеста осемдесет и шест лева и петдесет ст.) без ДДС.

Обособена позиция № 3: Отдаване под наем на Ученически стол бюфет, находящ се в 11. ОУ „Св. Пимен Зографски”, с адрес ул. „Никола Габровски” № 22, ж.к. „Дианабад”, АОС № 3079/30.08.2018 г.
Площ 436.66 кв. м.
Начална конкурсна месечна наемна цена 289.50 лв. (двеста осемдесет и девет лева и петдесет ст.) без ДДС.

Обособена позиция №4: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов”, с адрес ул. „Латинка” № 11, ж.к. „Изток”, АОС № 3077/30.08.2018 г.
Площ 19.50 кв. м.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11.50 лв. (единадесет лева и петдесет ст.) без ДДС.

Обособена позиция № 5: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 105. СУ „Атанас Далчев”, с адрес ул. „Св. Пимен Зографски” № 7, ж.к. „Дианабад”, АОС № 3078/30.08.2018 г.
Площ 34.02 кв. м.
Начална конкурсна месечна наемна цена 22.50 лв. (двадесет и два лева и петдесет ст.) без ДДС

1. Гаранцията за участие е в размер на 200.00 лв. (двеста) лева за всяка обособена позиция се предоставя от участника под формата на:
-  парична сума – представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата на СО – район "Изгрев", на адрес: гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 12 или банково бордеро за внесен паричен депозит по банковата сметка на СО – район "Изгрев", IBAN: BG 71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД, ФЦ КАТ, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: "Гаранция за участие в Конкурс "Столово хранене –2019" в общинските училища на територията на район "Изгрев" за обособена позиция № .... ( изписва се номерът на позицията, за която се кандидатства)"
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2. Срок за закупуване на конкурсната документация: Всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти – 15.05.2019 г. включително.

3. Цена на конкурсната документация – 50.00 лв. с ДДС.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Заплащането се извършва на касата на СО – район „Изгрев“ – гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1 и се получава в СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 1, стая 5 – деловодство.

5. Краен срок за подаване на офертите за участие в конкурса: до 17:00 часа на 15.05.2019 г.

6. Място за подаване на оферти за участие в конкурса: СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 1, стая 5 – деловодство.

7. Конкурсът ще се проведе на 16.05.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда  на СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 2.

8. Лица за контакти: началник отдел „ОСДКС,СМKБППМН”  в СО – район „Изгрев” Весела Политова –  тел: 02/970 10 63, юрисконсулт Мадлена Иванова – тел: 02/970 10 69, 02/970 10 15, 02/970 10 37; Весела Димитрова – началник на отдел РКТД, тел. 02/970-10-62.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка на тел:
*0897 01 19 62 – Петранка Маринова – портиер; *0893 39 06 63 – Емилия Кръстева – портиер – за обектите в 119. СУ;
*02/ 868 10 40 – Александра Андреева – заместник-директор по административни дейности – за обектите в 105. СУ;
*0879 53 25 25 – Станка Генчева – завеждащ административна служба, за обекта в 11. ОУ.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ”:
                                                 /ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ/

 

 

15.04.2019