Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община

Столична община – район "Изгрев", обявява, че на основание чл. 4, ал. 2, т. 2.4, чл. 8, ал. 1, т. 3 чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичния общински съвет и във връзка с изпратен от НАГ проект за провеждане на обществено обсъждане  е издадена Заповед № РИВ19-РД09-97/27.05.2019 г. на кмета на СО – район "Изгрев", с която е наредено да се проведе обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк "Борисова градина", Столична община. 

Представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина“ ще се проведе на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg .

Становища, постъпили след 19.06.2019 г., няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

Заповед № РИВ 19-РД09-97/27.05.2019 г.

 

 

27.05.2019