Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на проект за: „Благоустройство на озеленени площи“ в УПИ І – за озеленяване, кв. 2а, м. „Изток-изток – 1. част“ по плана на гр. София (ПИ с идентификатор 68134.801.2030), включващо преместване и възстановяване на мемориала

ОБЯВЛЕНИЕ за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“, обявява на всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-66/07.04.2021 г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за: „Благоустройство на озеленени площи“ в УПИ І – за озеленяване, кв. 2а, м. „Изток-изток – 1. част“ по плана на гр. София (ПИ с идентификатор 68134.801.2030), включващо преместване и възстановяване на мемориала, изграден по повод Третата международна писателска среща от 1980 година.

Представянето на проекта ще бъде на 15.04.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5cea8226076b6ca65ec6968abeaf0d3e

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17:30 часа на 22.04.2021 г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.04.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като линка за достъп ще бъде публикуван на интернет страницата на район „Изгрев“.

Заповед № РИВ21-РД09-66/07.04.2021 г. на кмета на район „Изгрев“


Запис от общественото обсъждане на 15.04.2021 г.
Запис от заключителна дискусия от 22.04.2021 г.


СТАНОВИЩА:

Становище рег. № РИВ21-ВК08-222_001/12.04.2021 г. на дирекция "Зелена система"
Становище рег. № РИВ21-ВК08-324_003/08.04.2021 г. на "БТК" ЕАД

07.04.2021