Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЯ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РИВ22-РД09-9/13.01.2022 г. на кмета на CO – Район „Изгрев"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ 

В отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" на CO – район „Изгрев", с място на работа в София:

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение.

1.  Кратко описание на длъжността:

Изготвя правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на дейността на CO – район “Изгрев", изпълнява и контролира дейности, свързани с отдела. Осъществява процесуално представителство на Столична община и Районна администрация „Изгрев“. Извършва текущи и правни консултации по проблеми, възникващи в хода на дейността на CO – район „Изгрев“. Подпомага началник-отдел ПНОЧР.

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен – магистър;
  • Професионален опит – 5 години;
  • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
  • Специалност, по която е придобито образованието – Право (с придобита юридическа правоспособност).

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:  владеене на един или два чужди езика е предимство.

4. Минимален размер на основната заплата: минимален 650 (шестстотин и петдесет) лева – максимален 2 000 (две хиляди) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от (НПКПМДСл): решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
  • Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;
  • Копие на Удостоверение за юридическа правоспособност.

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на CO – район „Изгрев“

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 28.01.2022 год. в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване", в стая № 5 в сградата на CO – район „Изгрев’’: гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или 28.01.2022 г. 17:30 часа.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на CO – район „Изгрев" и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

Лице за контакти:
Лидия Бусарова, телефон: 02/970 - 10 - 43, електронна поща: l.busarova@so-izgrev.bg

 

 

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ:
/КМЕТ НА СО – РАЙОН "ИЗГРЕВ"/

17.01.2022