Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване"

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РИВ22-РД09- 75/27.04.2022 г. на кмета на CO – район „Изгрев"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник-отдел“

В Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване" на CO – район „Изгрев”, с място на работа в София:

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

 1. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, контролира, организира и координира дейността на отдела и подпомага кмета на CO – район „Изгрев“ при вземане на управленски решения и издаване на актова във връзка с осъществяване на административно обслужване на физически и юридически лица, гражданска регистрация на лица на територията на район „Изгрев“. Осигурява правилното функциониране на службите „Деловодство“, ЕСГРАОН и „Гражданско състояние“.

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен – "магистър";
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
 • Специалност, по която е придобито образованието – Публична администрация; Право; Бизнес администрация и мениджмънт управление и международен маркетинг.
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: владеене на един или два чужди езика е предимство.
 2. Минимален размер на основната заплата: минимален 750 (седемстотин и петдесет) лева – максимален 2 000 (две хиляди) лева.
 3. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от (НПКПМДСл): решаване на писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на CO – район „Изгрев“

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 16.05.2022 год. в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5 в сградата на CO – район „Изгрев” – гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или 16.05.2022 г. 17:30 часа.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на CO – район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев" № 12.                                                                                                                                                   

Лице за контакти:

Лидия Бусарова, телефон: 02/970-10-43, електронна поща: l.busarova@so-izgrev.bg

 

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ

                                        КМЕТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“

 

30.04.2022