Район „Изгрев” обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев”

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 30, ал. 3, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичен общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. и в изпълнение на Заповеди № № СОА19-РД09-657/10.05.2019 г., СОА19-РД09-658/10.05.2019 г., СОА19-РД09-660/10.05.2019 г., СОА19-РД09-661/10.05.2019 г., СОА19-РД09-663/10.05.2019 г. на кмета на Столична община

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

На 20.06.2019 г. от 11:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев”, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 2, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев”. Описанието на обектите, предмет на конкурса, и първоначалните наемни цени са, както следва:

1. Обособена позиция № 1 – Самостоятелен обект в сграда № 5, с идентификатор 68134.803.1986.5.19, на едно ниво съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-648055/20.12.2017 г., издадена от СГКК – гр. София, със самостоятелен вход със застроена площ 167.35 кв. м (сто шестдесет и седем цяло и тридесет и пет стотни) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.803.1986 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, бл. 7, ет. 1. АОС № 3060/13.02.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условие – за офиси за учебни курсове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 831.00 лв. (осемстотин тридесет и един лева) без ДДС.

2. Обособена позиция № 2 – Самостоятелен обект, част от сграда № 1, с идентификатор 68134.801.2068.1.1, на едно ниво съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-650538/21.12.2017 г., издадена от СГКК – гр. София, със самостоятелен вход със застроена площ 67.00 (шестдесет и седем) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.801.2068 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Самоков” № 26, ет. 1. АОС № 3062/14.02.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условие – за заведение за обществено хранене – кафене.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 364.00 лв. (триста шестдесет и четири лева) без ДДС.

3. Обособена позиция № 3 – Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с идентификатор 68134.800.1839.10.2, на едно ниво съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-20810/12.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, със самостоятелен вход със застроена площ 75.48 (седемдесет и пет цяло и четиридесет и осем стотни) кв. м, и складово помещение с площ от 7.36 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.800.1839 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 77. АОС № 3063/14.02.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условие – за клуб, офиси за учебни курсове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 411.00 лв. (четиристотин и единадесет лева) без ДДС.

4. Обособена позиция № 4 – Самостоятелен обект, част от едноетажна сграда № 10, с идентификатор 68134.800.1839.10.1, на едно ниво съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-20809/12.01.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, със самостоятелен вход със застроена площ 149.54 (сто четиридесет и девет цяло и петдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от търговска зала със застроена площ 91.60 (деветдесет и един цяло и шестдесет стотни) кв. м, и тераса със застроена площ 57.94 (петдесет и седем цяло и деветдесет и четири стотни) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.800.1839 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 77. АОС № 3064/14.02.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условие – за заведение за обществено хранене – бистро.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 843.00 лв. (осемстотин четиридесет и три лева) без ДДС.

5. Обособена позиция № 5 – Самостоятелен обект в сграда № 12, с идентификатор 68134.803.1996.12.20, на едно ниво, съгласно схема № 15-326962/11.04.2019 г., издадена от СГКК – гр. София, със застроена площ 140.61 (сто и четиридесет цяло и шестдесет и една стотни) кв. м., по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 68134.803.1996 с адрес: гр. София, район „Изгрев”, ж. к. „Дианабад”, бл. 36, ет. 1, АОС № 3082/05.11.2018 г., вписан в книгите по вписване на Служба по вписванията – гр. София.

Специфично конкурсно условие – за детско заведение, занималня, офиси за учебни курсове.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 678.00 лв. (шестстотин седемдесет и осем лева) без ДДС.

– Гаранция за участие:  в размер на първоначалната месечна наемна цена за всеки отделен обект. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на:

– копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Изгрев”: IBAN: BG 71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД, Финансов център КАТ, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: "Гаранция за участие в Конкурс „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Изгрев”, за обособена позиция № .... ( изписва се номерът на позицията за която се кандидатства)", в срока, определен за представяне на офертите.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

– Срок за отдаване под наем: 7 (седем) години

– Краен срок за закупуване на конкурсната документация: Всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти -–19.06.2019 г. включително.

– Цена на конкурсната документация: 100.00 (сто лева) с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17:00 ч.

– Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 1, стая 5 – деловодство.

– Краен срок за представяне на офертите: до 17:00 часа на 19.06.2019 г. в СО – район „Изгрев” ет. 1, ст. № 5 – деловодство.

– Място за подаване на оферти за участие в конкурса: СО – район „Изгрев”, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, ет. 1, стая 5 – деловодство.

– Адрес на организатора: гр. София, П.К. 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12.

Телефон за информация: 02/ 970 10 62, отдел РКТД.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка.
 

 

ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ

Кмет на СО – район „Изгрев”

 

20.05.2019