Район „Изгрев”- изготвен проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ II- Младежки дом, кв.74

Район „Изгрев”- изготвен проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ II- Младежки дом, кв.74

 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, техническата служба при СО - район "Изгрев" съобщава, че е изготвен проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ II-за МЛадежки дом, кв. 74, м. “ИЗТОК-ИЗТОК”, по плана на гр. София, с административен адрес: ул. “Самоков” № 18.

Проектът се намира в техническата служба на ул. “Атанас Далчев” № 12, ет. 1, стая 12 (тел. 970-10-47) и може да се прегледа от заинтересованите лица, които в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението могат да подадат възраженията си срещу проекта чрез Кмета на Район “Изгрев”- СО.

07.07.2016