Район Изгрев обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичния общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г., и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-08-68/22.06.2015 г. и № СОА16-РД98-13/18.02.2016 г. на Кмета на Столична Община

О Б Я В Я В А М:

На 23.08.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Изгрев”, ул. „Атанас Далчев” №12, ет. 2, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО – район „Изгрев”. Местоположението, видът и параметрите на предвидените места за поставяне на преместваеми обекти са определени, съгласно одобрените от Главния архитект на Столична община схеми - групи, както следва: 

1. Реална част от поземлен имот с площ 3.25 кв. м. – улична регулация – тротоарът на ул. „Атанас Далчев” на северозапад от бл. 11, до УПИ I за „ЖС”, кв. 63, м. „Изток-Изток”, съгласно схема – група №1 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – Павилион № 1 по общински типов проект. 

Начална конкурсна месечна наемна цена – 108 лв. (33.24 лв./кв. м.) без ДДС. 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за печатни издания. 

2. Реална част от поземлен имот с площ 6.50 кв. м. – улична регулация – тротоарът на локалното платно на бул. „Цариградско шосе” до спирка ж. к. „Изток” (бивша „Студентски общежития”), до УПИ VII – за „Озеленяване”, кв. 65, м. „Изток – Изток”, съгласно схема – група № 4 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – Павилион №1 по общински типов проект.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 216 лв. (33.24 лв./кв. м.) без ДДС. 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за печатни издания. 

3. Реални части от поземлен имот – улична регулация – срещу КАТ, до УПИ VIII, за „Озеленяване”, кв. 1, м. „Дианабад”, съгласно схема – група № 8 – за разполагане на 10 (десет) броя преместваеми обекти, както следва: 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 1 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за печатни издания. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 138 лв. (21.16 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 2 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за хранене. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 135 лв. (20.73 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 3 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за хранене. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 135 лв. (20.73 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 4 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 5 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 6 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 7 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 8 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв.м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 9 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв. м.) без ДДС. 

- Реална част с площ 6.50 кв. м. за поставяне на Павилион № 10 
Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за услуги. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 132 лв. (20.31 лв./кв. м.) без ДДС. 

4. Реална част от поземлен имот с площ 6.50 кв. м. – улична регулация – тротоарът на ул. „Васил Калчев” (ъгълът на ул. „Васил Калчев” с ул. „Владимир Трендафилов”, до УПИ VII – за „Супермаркет”, кв. 10, м. „Дианабад”, съгласно схема – група № 10 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – Павилион № 1 по общински типов проект. 

Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за хранене. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 148 лв. (22.80 лв./кв. м.) без ДДС. 

5. Реална част от поземлен имот с площ 3.25 кв. м. – улична регулация – тротоарът на ул. „Никола Габровски” на северозапад от бензиностанция „Шел”, до УПИ VIII – за „Бензиностанция и търговски комплекс”, кв. 21б, м. „Дианабад”, съгласно схема – група № 15 – за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект – Павилион № 1 по общински типов проект.

Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за печaтни издания. 
Начална конкурсна месечна наемна цена – 76 лв. (23.27 лв./кв. м.) без ДДС. 

Гаранция за участие: в размер на първоначалната наемна цена за всеки отделен обект. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Изгрев”:

IBAN: BG 71SOMB91303317615001,
BIC: SOMBBGSF,
ОБЩИНСКА БАНКА АД, Финансов център „КАТ”, или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите. 

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие. 

Срок за наемане: 10 (десет) години 

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 12.30 часа на 22.08.2016 г. 

Цена на конкурсната документация: 120 (сто и двадесет) лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. „Атанас Далчев” №12, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството, стая 5. 

Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 часа на 22.08.2016 г. в деловодството на СО – район „Изгрев” ет. 1, ст. 5 

Адрес на организатора: гр. София 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12 

Телефон за информация: 02/ 970 10 24, отдел РКТД

21.07.2016