Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от УПИ VII, кв. 6, м. „Комуникационна връзка” между ж.к. „Дружба – 1 ч.” и ж.к. „Дружба – 2 ч.”, АОС 1420/13.11.2013 г., с предназначение „временен открит паркинг“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

 

обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до предприемане на действия за реализиране на подробния устройствен план,  но не повече от 5 (пет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, който ще се проведе на 17.06.2022 г. от  14:00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18.

ПИ с идентификатор 68134.1506.2114, с площ от 69 кв. м, по КККР, представляващ реална част от УПИ VII, кв. 6, м. „Комуникационна връзка” между ж.к. „Дружба – 1 ч.” и ж.к. „Дружба – 2 ч.”, АОС 1420/13.11.2013 г.,  с предназначение „временен открит паркинг“.

Началната месечна конкурсна цена е опредеделена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 131,00 лв (сто тридесет и един лева) без ДДС или 1,90 лв./кв. м (един лев и деветдесет стотинки) без ДДС.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 16.05.2022 г. до 16.06.2022 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 16.06.2022 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано пред Бл. Стоянов.

Краен срок за подаване на документи – до 16:00 ч. на 16.06.2022 г.

За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12.

Район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18.

16.05.2022