Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на района

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

На основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповеди № СОА19-РД09-495/09.04.2019 г. и СОА19-РД09-496/09.04.2019 г. на кмета на Столична община обявява "Конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на район „Искър“, гр. София за срок от 5 (пет) години“, който ще се проведе на 23.05.2019 г. от 11,00 часа в сградата на район „Искър“, стая 301, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в 89-то ОУ „Христо Стамболски” – ж.к. „Дружба 1”, ул. „Чудомир Топлодолски” № 4 – с АОС № 2210/22.06.2018 г., с площ от 20 кв. м.

Наемна цена 11,30 лв (единадесет лева и тридесет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на CO, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на ученически стол и бюфет, находящи се в 4- то СОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к. „Дружба 1”, ул. „Тирана” № 12 – с АОС № 1779/18.01.2016 г. г., с площ от 210 кв. м.

Наемна цена 118,65 лв (сто и осемнадесет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на CO, приета с Решение №81 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. е Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

CO – район „Искър“ кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса. Всеки участник може да кандидатства за една или повече от обособените позиции, предмет на конкурса.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 22.04.2019 г. до 22.05.2019 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация: 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. (сто лева) с ДДС за всяка от обособените позиции. В случаите, когато един участник кандидатства за повече от една обособена позиция, същият следва да приложи към офертата си отделни гаранции за участие за всяка от обособените позиции.

Оглед на обектите: всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 22.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи: 22.05.2019 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 10 / 979 07 03, район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” № 18.

22.04.2019