Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот за осъществяване на просветни и образователни дейности

Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, който ще се проведе на 17.02.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301:

- корпус „Г“ – етаж ІІ-ри на 163-то ОУ „Черноризец Храбър“, с площ 494 кв.м, находящ се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Обиколна“, № 36, АпОС 1778/15.01.2016 г., с предназначение: „за осъществяване на просветни и образователни дейности“

Начална конкурсна цена за 494 кв.м. общинска площ в размер на 642,00 (шестотин четиридесет и два лева) лв без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – инж. Анушка Наунова.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят
От 16.01.2017 г. до 16.02.2017 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация: 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС

Гаранция за участие в конкурса: 200.00 (двеста лева) лв. с ДДС

Оглед на обекта: всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 15.02.2017 г.

Краен срок за подаване на документи16.02.2017 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 07 09 / 979 07 37
Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18

16.01.2017