Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение на първия етаж в сградата на 68-мо СОУ, с предназначение за стоматологичен кабинет

ОБЯВЯВА

конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект - публична общинска собственост, който ще се проведе на 21.12.2016 г. от 15.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301: 

помещение, находящо се на първи етаж в сградата на 68-мо СОУ „Академик Никола Обрешков“, с площ от 18 кв. м., с адрес: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ ІІ част, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122, АпОС 578/08.05.2000 г., с предназначение: „за стоматологичен кабинет“

Начална конкурсна цена за 18 кв.м. общинска площ в размер на 72,00 лв без ДДС (седемдесет и два лева), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – инж. Анушка Наунова. 

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 21.11.2016 г. до 20.12.2016 г. в деловодство на район “Искър”. 

Цена на конкурсната документация – 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС 

Гаранция за участие в конкурса – 50.00 (петдесет лева) лв. с ДДС 

Оглед на обекта – всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 20.12.2016 г. 

Краен срок за подаване на документи – 20.12.2016 г. до 14.00 ч. 

За допълнителна информация: тел. 979 07 09 / 979 07 37; Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18 

21.11.2016