Район Искър обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене - 2017 г. в общинските училища на територията на района

Район Искър на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение №503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед № СОА17-РД09-374/30.03.2017 г. на кмета на Столична община обявява конкурс „Столово хранене - 2017 г. за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район „Искър”, който ще се проведе на 10.07.2017 г. от 11,00 часа в сградата на район „Искър“, стая 301, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на ученически стол и бюфет, находящи се в 68-мо ОУ „Никола Обрешков” – ж.к. „Дружба 2” – с АОС /публична/ № 578/08.05.2000 г., с площ от 110 кв.м;

Наемна цена 62,00 лв (шестдесет и два лева) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, приета с Решение №81 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.
 

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на ученически стол и бюфет, находящи се в 150-то ОУ „Цар Симеон” – ж.к. „Дружба 2” – с АОС /публична/ № 20/1997 г., с площ от 160 кв.м;

Наемна цена 90,22 лв (деветдесет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, приета с Решение №81 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 3: Отдаване под наем на ученически стол и бюфет, находящи се в 163-то ОУ „Черноризец Храбър” – ж.к. „Дружба 2” - АОС /публична/ № 1778/15.01.2016 г., с площ от 535 кв.м.;

Наемна цена 301,91 лв (триста и един лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, приета с Решение №81 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 4: Отдаване под наем на ученически бюфет, находящ се в 69-то ОУ „Димитър Маринов” – ж.к. „Дружба 1” - АОС /публична/ № 1446/05.02.2014 г., с площ от 10,00 кв.м;

Наемна цена 5,65 лв (пет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, приета с Решение №81 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение №578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 5: Отдаване под наем на ученически стол и бюфет, находящи се в 108-мо СОУ „Никола Беловеждов” – ж.к. „Дружба 1” - АОС /публична/ № 845/08.05.2000 г., с площ - 388,00 кв.м;

Наемна цена 213,60 лв (двеста и тринадесет лева и шестдесет стотинки)  без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол №7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

СО район „Искър“ кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса. Всеки участник може да кандидатства за една или повече от обособените позиции, предмет на конкурса.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят oт 08.06.2017 г. до 07.07.2017г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 60.00 /шестдесет лева / лв. с ДДС

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. /сто лева/ с ДДС за всяка от обособените позиции. В случаите, когато един участник кандидатства за повече от една обособена позиция, същият следва да приложи към офертата си отделни гаранции за участие за всяка от обособените позиции.

Оглед на обектите – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч.до 30.06.2017 г.

Краен срок за подаване на документи  – 07.07.2017 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 10  / 979 05 67

Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18

08.06.2017