Район Илинден удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони)

В изпълнение на заповед № РД-09-08-121/11.08.2015г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС и решение по Протокол № 1/12.10.2015г. от заседание на комисия назначена със заповед № РД 09-261/12.10.2015г. на кмета на район „Илинден”,

СО - Район „Илинден” уведомява следното

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обособени части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони) по одобрени от Главния архитект на гр. София схеми за поставяне на територията на района, за следните обособени в конкурсната документация позиции:  

ПОЗИЦИЯ 1. Обособена част от терен с площ от 9.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания и търговия по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 2. Частта от имота попада в УПИ І на кв.10 от действащия ЗРП на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика“, до бл. 48А – дом за ветерани на културата. 
Начална конкурсна месечна цена: 7.00 лв./кв.м. 
    
ПОЗИЦИЯ 2. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 3. Частта от имота попада в УПИ І от кв.9 на м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв. „Захарна фабрика, бул. „Сливница“, свободна асфалтирана част пред бл.130. 
Начална конкурсна месечна цена: 8.31 лв./кв.м. 
    
ПОЗИЦИЯ 3. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 4. Частта от имота попада в кв.1 на м. „Западен парк”, бул. „Сливница“, свободна тротоарна част пред вход за „Западен парк“. 
Начална конкурсна месечна цена: 8.31 лв./кв.м. 
    
ПОЗИЦИЯ 5. Обособена част от терен с площ от 5.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 9. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Щросмайер“ и попада на тротоар до УПИ І на кв. 841 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част в близост до бл.371, след спирката на автобуси с №№ 77 и 82. 
Начална конкурсна месечна цена: 8.00 лв./кв.м. 
    
ПОЗИЦИЯ 7. Обособена част от терен с площ от 60.00 кв.м. за поставяне на 3 броя нови павилиони (5х4м.) по типов проект за търговска дейност, съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 13. Частта от имота се намира в ж.к. „Света Троица“, ул. „Габрово“ и попада до УПИ І на кв. 49 от м. „Вълчо Иванов - север” - свободна част пред бл.380. 
Начална конкурсна месечна цена: 4.00 лв./кв.м. 
    
ПОЗИЦИЯ 8. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 14. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Божурище“ и попада на тротоар след спирката на автобус № 77 посока – „Централна гара“, до УПИ І на кв. 36 от м. „Разсадника - Бежанци”. 
Начална конкурсна месечна цена: 8.31 лв./кв.м. 
    

ПОЗИЦИЯ 9. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 15. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар след спирката на трамвай № 3 посока – „Захарна фабрика“, при УПИ І на кв. 30 от м. „Разсадника - Бежанци”. 
Начална конкурсна месечна цена: 8.31 лв./кв.м. 
    
ПОЗИЦИЯ 13. Обособена част от терен с площ от 4.00 кв.м. за поставяне на 1 брой нов павилион за печатни издания по типов проект съгласно одобрена от гл.архитект на гр. София схема № 22. Частта от имота се намира в ж.к. „Илинден“, ул. „Цар Симеон“ и попада на тротоар преди спирката на трамвай № 3 посока –„Захарна фабрика“ до УПИ І на кв.8 от м. „Разсадника - Бежанци”. 
Начална конкурсна месечна цена: 8.31 лв./кв.м. 

Гаранция за участие – 100.00 лв., внесени съгласно Раздел 6 от конкурсната документация. Срок за внасяне: до 16.30ч. на 30.10.2015 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.00 ч. на 30.10.2015г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба „АИО”, деловодство. 
Цена на книжата – 60.00 лв. /с вкл. ДДС/. 
    
Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 30.10.2015г.включително в служба „АИО” – деловодство на район „Илинден“. 
    
Провеждане на конкурса на 02.11.2015г. от 10.00ч., зала 421, ет. 4 на район „Илинден”. 
    
Информация на тел. 439 73 47; 439 73 48 - район „Илинден”. 

15.10.2015