Район Илинден продължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение за спорт, културизъм и фитнес, намиращ се на приземен етаж (сутерен) от сграда на ул. „Русе“ № 28

В изпълнение на заповед № РД-09-08-119/24.10.2014 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС и решение по Протокол № 1/22.12.2014 г. от заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-146/22.12.2014 г. на кмета на район „Илинден”,

СО - Район „Илинден” уведомява следното:

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – помещение за спорт, културизъм и фитнес - публична общинска собственост с площ от 307.66 кв.м. и 17.15 кв.м. и.ч. от общите такива, находящо се в район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, приземен етаж (сутерен) от триетажна сграда на ул. „Русе“ № 28.
    
Начална конкурсна месечна наемна цена: 360.00 лв. (без ДДС).
    
Гаранция за участие в размер на 300.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет.4, стая 418  Срок за внасяне до 16.00 ч. на 21.01.2015 г.
    
Място за закупуване на документацията: от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, вх. Б, служба „АИО” - деловодство.
    
Краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 21.01.2015 г.
    
Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 21.01.2015 г. включително в служба „АИО” - деловодство на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б.
    
Провеждане на конкурса на 22.01.2015 г. от 10.00 ч., стая 421 на район „Илинден”.
    
Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).
Адрес и телефон на организатора: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, вх.Б, ет. 3, стаи 309 и 310, тел. 439 73 48 и 439 73 47.

06.01.2015