Район "Илинден" продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на обособена част от имот часта общинска собственост - терен с площ от 70 кв.м., находящ се в район „Илинден”
СО - Район „Илинден”
 

В изпълнение на т.4 от Заповед № РД-09-938/04.06.2010 г. на кмета на Столична община и Протокол № 1/08.10.2010 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД-09-254/08.10.2009 г. на кмета на район „Илинден” и на основание 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

СО - Район „Илинден”
уведомява следното:
 

продължава с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на обособена част от имот часта общинска собственост - терен с площ от 70 кв.м., находящ се в район „Илинден”, м. „Разсадника-Бежанци”, кв.8, УПИ V, АОС № 1023/27.09.2004 г. - за пункт за продажба на нафта.

Начална конкурсна наемна цена – 2.45 лв./кв.м. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.00 ч. на 27.10.2010 г. от Район „Илинден”, фронт офис, отдел „РКТД”.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.00ч. на 28.10.2010 г. включително в служба „БИАДО”.

Провеждане на конкурса на 29.10.2010 г. от 10.00 ч., стая 421.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел.: 439 73 46.

25.10.2010