Район "Илинден" продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот - помещение - 16 кв.м. /зъболекарски кабинет/, находящо се в 45-то ОУ „Константин Величков”, район „Илинден”
СО - Район „Илинден”
 

В изпълнение на Заповед № РД-09-08-46/03.08.2010 г. на кмета на Столична община, Протокол № 1/07.10.2010 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД-09-252/07.10.2010 г. на кмета на район „Илинден” и на основание 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, уведомява следното:

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот - помещение - 16 кв.м. /зъболекарски кабинет/, находящо се в 45-то ОУ „Константин Величков”, район „Илинден”, кв.856, м. „Вълчо Иванов – север”, АОС № 414/12.07.2000 г.

Начална конкурсна наемна цена – 6.25 лв./кв.м./без ДДС/.

Гаранция за участие – 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: 16:00 ч. на 27.10.2010 г. от Район „Илинден”, фронт офис, отдел „РКТД”.

Краен срок за подаване на офертите до 16:00 ч. на 28.10.2010 г. включително в служба „БИАДО”.

Провеждане на конкурса на 29.10.2010 г. от 10:00 ч., стая 421.

Цена на книжата: 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел.: 439 73 46 .

25.10.2010