Район "Илинден" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, със специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност

На основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК на СОС, т. 5. от Заповед № СОА19-РД09-1031/22.07.2019 г. на кмета на Столична община и Решение по Протокол № 1/26.09.2019 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № РИЛ19-РД91-47/26.09.2019 г. на кмета на район „Илинден”

 СО – район "Илинден"

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение – промишлена сграда на един етаж, с идентификатор 68134.1203.910.3, със застроена площ от 326,00 кв. м, и промишлена сграда на един етаж, с идентификатор 68134.1203.910.4, със застроена площ от 18,00 кв. м, разположени в имот 68134.1203.910, УПИ І от кв. 175, м. „Гевгелийски квартал”, и специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност. Срок за отдаване под наем – до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години. АОС № 69/30.03.2017 г.
 
Начална конкурсна месечна наемна цена   –  688,00 лв. (без вкл. ДДС).

Гаранция за участие в размер на 300,00 лв., внесени по банков път по сметка на район „Илинден”. Срок за внасяне – 16.10.2019 г. включително.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 16.10.2019 г.  от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А., служба АИО, фронтофис – деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 16.10.2019 г. включително,  в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А., служба АИО, фронтофис – деловодство.

Провеждане на конкурса на 17.10.2019 г. от 10:00 ч., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, ет. 4, стая  421.

Цена на книжата – 50,00 лв.  (без ДДС).

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в приемните дни на районната администрация на адрес: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, вх. Б, ет. 4 и ет. 3, стая 414, ст. 309 и ст. 308 или тел. 02/439 73 47.

 

 

01.10.2019