Район Илинден продължава първоначалния срок за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен нежилищен общински имот, представляващ терен от 1200 кв.м за открит паркинг с автомивка

В изпълнение на т.4 от Заповед № СО15-РД-09-940/21.07.2015г. на кмета на Столична община, Pайон „Илинден” продължава с 15 дни първоначалния срок за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен нежилищен общински имот, представляващ терен от 1200 кв.м за открит паркинг с автомивка на територията на район „Илинден”  

Начална конкурсна наемна цена - 360.00 лв./кв.м. без ДДС 

Гаранция за участие в размер на 100лв. внесени в касата на район „Илинден“, ет.4,стая 418. 
Срок за внасяне до 16 ч. на 09.10.15 г. 
Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00 ч. на 09.10.15 г. от район „Илинден“, служба “АИО“, деловодство, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл.51А. 
Цена на документацията - 50лв./без ДДС/. 
Краен срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 09.10.15 г. 
включително в служба „АИО“ - деловодство на район „Илинден“, гр.София, кв.“ Захарна фабрика“ , бл.51А, вх.Б. 
Провеждане на конкурса на 14.10.15 г. от 10 ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден“, гр.София, кв.“Захарна фабрика“ бл.51А, вх.Б. 

25.09.2015