Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ: "Терен за поставяне на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, с предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

 

Заповед № СОА20-РД09-2552/07.10.2020 г. на кмета на Столична община, Решение № 439/24.09.2020 г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

 

СО – район „Илинден”

продължава конкурс

 

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на  реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ:
терен с площ от 40,00 кв. м (покрита площ 24,00 кв. м и открита площ 16,00 кв. м) за поставяне на  преместваем обект – павилион по индивидуален проект,  с  предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, УПИ V, с индентификатор 68134.1202.456 по КККР, АОС № 190/25.02.2020 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 288,00 лв. без ДДС (за покрита част – 192,00 лв. и за открита част – 96,00 лв.).

Гаранция за участие – 300,00 лв. (триста лева) под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16:30 ч. на 17.12.2020 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 17.12.2020 г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 18.12.2020 г.  от 14:00 ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 – район „Илинден”.

 

 

04.12.2020