Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м, за самостоятелен обект в сграда

В изпълнение на Решение № 416/28.06.2018 г. на СОС и т. 6 от Заповед № СОА18-РД98-32/21.08.2018 г. на кмета на Столична община

             

СО – район „Илинден”

продължава конкурса

 

за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м съгласно схема № 15-90699-01.03.2017 г. за самостоятелен обект в сграда и идентификатор № 68134.1200.378.5.1, за срок от десет години, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, етаж първи (дясно) на сградата на бл. 48А, за културна и обществена дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 223.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията до 14.00 ч.  на 11.03.2019 г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите до 17,00 ч. на 11.03.2019 г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София,  кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 12.03.2019 г. от 14.30 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

19.02.2019