Район „Илинден” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (промишлена сграда) – за тиха и безвредна стопанска дейност

СО – район „Илинден”

обявява конкурс

В изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1031/22.07.2019 г. на кмета на Столична община за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение – промишлена сграда на един етаж с идентификатори: 68134.1203.910.3 със застроена площ от 326.00 кв. м и промишлена сграда на един етаж с идентификатор 68134.1203.910.4 със застроена площ от 18.00 кв. м, разположени в имот 68134.1203.910, УПИ І от кв. 175, м. „Гевгелийски квартал” по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност. Срок за отдаване под наем – до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 години. АОС № 69/ 30.03.2017 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена    688,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 300,00 лв., внесени по банков път по сметка на район „Илинден”.  Срок за внасяне до 25.09.2019 г. включително.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00 ч. на 25.09.2019 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А., служба АИО, фронтофис – деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 25.09.2019 г. включително в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А., служба АИО, фронтофис – деловодство.

Провеждане на конкурса на 26.09.2019 г. от 14,00 ч., в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, ет. 4, стая  421.

Цена на книжата 50,00 лв.  (без ДДС).

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в приемните дни на районната администрация на адрес: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, вх. Б, ет. 4 и ет. 3, стая 414, ст. 309 и ст. 308 или тел. 02/439 73 47.

23.08.2019