Район „Илинден“ обявява провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешно преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене


О Б Я В Л Е Н И Е


Район „Илинден“ – СО, на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед № РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 г. на кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешно преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене (идентификатор 68134.1200.367.2) в УПИ I – за озеленяване от кв. 2, м. „Западен парк“, СО – район „Илинден“, по плана на гр. София.

Представянето на мотивирано предложение ще се проведе на 12.03.2018 г. (понеделник) от 17:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

В 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от представянето могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране. Становищата могат да се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б не по-късно от до 17:00 ч. на 23.03.2018 г. (петък).

С мотивираното предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район „Илинден“ – СО в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ – ет. II, ст. 222 във всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

1. Заповед
2. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност
3. Обяснителна записка

 

АРХ. БОРИС КОСТАДИНОВ:
                           /Главен архитект/

 

------------------------
 

Протокол от представянето на мотивирано предложение, проведено на 12.03.2018 г.

Аудиозапис от представянето на мотивирано предложение, проведено на 12.03.2018 г.


Протокол от заключителна дискусия, проведена на 29.03.2018 г.

Протокол от заседание на РЕС по устройство на територията, проведено на 05.04.2018 г.

 

09.03.2018