Район "Илинден" обявява обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешно преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район „Илинден“ – СО на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед № РИЛ18 – РД09 – 27/28.02.2018 г. на кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешно преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене (идентификатор 68134.1200.367.2) в УПИ I – за озеленяване от кв. 2, м. „Западен парк“, СО – район „Илинден“ по плана на гр. София.

Представянето на мотивирано предложение ще се проведе на 12.03.2018 г. (понеделник) от 17:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

В 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от представянето могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране. Становищата могат да се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б не по-късно от до 17:00 ч. на 23.03.2018 г. (петък).

С мотивираното предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район „Илинден“ – СО в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ – ет. II, ст. 222, във всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране ще се проведе на 29.03.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

Заповед № РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 г.
Мотивирано предложение - графична част и
Мотивирано предложение - обяснителна записка

 

АРХ. БОРИС КОСТАДИНОВ

               Главен архитект

28.02.2018