Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – общинска собственост – за разполагане на преместваем обект – павилион за услуги и търговска дейност

 

СО – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 440/24.09.2020 г. на СОС и Заповед № СОА20-РД09-2553/07.10.2020 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – общинска собственост, реална част от терен с площ от 30,00 (тридесет) кв. м, с идентификатор 68134.1201.67 по КККР на гр. София, представляващ част от УПИ І за „ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и ТП“ от кв. 858, м. „Вълчо Иванов-север”, на територията на Район „Илинден”, съгласно одобрена „Подробна схема на обект № 35“, от които покрита площ от 2 х 10,5 кв. м и открита площ от 9,00 кв. м, за разполагане на преместваем обект – павилион, състоящ се от два единични павилиона по индивидуален проект с обща открита площ, по реда на чл. 24 от НПОРИМДЕРД на СО, за срок от 5 (пет) години, с предназначение – за услуги и търговска дейност, АОС № 101/30.10.2017 г.
   
Начална конкурсна месечна наемна цена:
222,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на  300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14:00 ч. на 30.11.2020 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, служба АИО – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 30.11.2020 г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 01.12.2020 г. от 14:00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47.

29.10.2020