Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - общинска собственост, на територията на района

СО – район „Илинден“, в изпълнение на Решение №836/06.12.2018 г. на СОС и Заповед №СОА19-РД09-177/04.02.2019 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – общинска собственост, представляващ реално обособена с измерване на място част от поземлени имоти с площ от 2312,0 кв. м, с предназначение – временен открит паркинг, и две спомагателни сгради с обща площ от 71,0 кв. м, с предназначение за спомагателна и обслужваща паркинга дейност, находящ се на територията на район „Илинден“, попадащ в нереализирана улична регулация от ПИ с идентификатор 68134.1201.5. по КККР  и УПИ І, от кв. 863 на м. „Вълчо Иванов – север“, за срок до започване на подготвителните дейности за реализиране на уличната регулация и мероприятията по действащия подробен устройствен план, но не повече от десет години с АПОС № 2/08.03.2017 г. и АЧОС № 59/08.03.2017 г. на СО – район „Илинден“.

Начална конкурсна месечна наемна цена:

- По позиция 1.1. терен – 879,00 лв. (без ДДС)

- По позиция 1.2. сгради – 185,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00 ч. на 18.03.2019 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, служба АИО – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 18.03.2019 г. включително, в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 19.03.2019 г. от 14.00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47.

15.02.2019