Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терени частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Илинден”
В изпълнение на Заповеди №№ РД 09-32/12.01.2010 г.; РД 09-335/02.03.2010 г. и РД 09-938/04.06.2010 г. на кмета на Столична община и Заповед № РД-09-234/08.09.2010 г. на кмета на район „Илинден”, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 19, ал.1 от НРПУРОИ и чл.30, ал.3, чл. 31 и чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС
 
СО - район „Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем на терени частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Илинден”, както следва:

1. Терен – 2035 кв.м., ул. „Сава Михайлов” кв. 175, УПИ І и УПИ ІІІ, м. „Гевгелийски”, АОС № 422/10.08.2000 г. и АОС № 780/07.05.2002 г.

Начална конкурсна наемна цена: 0.60 лв./кв.м./без ДДС/ - за охраняем паркинг.

2. Терен – частна общинска собственост с обособена площ от 1718 кв.м., находящ се в м. „Разсадника-Бежанци”, УПИ ІV в кв.10в, целият с площ 2059 кв.м. съгласно АОС № 998 / 09.09.2003 г.

Начална конкурсна наемна цена – 0.63 лв./кв.м./без ДДС/ - за охраняем паркинг.

3. Обособена част от терен с площ от 70 кв.м. за търговска дейност – пункт за продажба на нафта, находящ се в м. „Разсадника-Бежанци”, кв.8, УПИ V, целият с площ от 3910 кв.м. съгласно АОС № 1023/22.01.2001 г.

Начална конкурсна наемна цена: 2.45 лв. /кв.м./без ДДС /- за търговска дейност – пункт за продажба на нафта.

Базисните цени за терени са без ДДС.

Гаранция за участие – 100.00 лв.

Място на закупуване на документацията до 16.00 ч. на 05.10.2010 г. от Район „Илинден”, служба „БИАДО”.

Краен срок за подаване на офертите до 16.00 ч. на 07.10.2010 г. включително в служба „БИАДО”.

Провеждане на конкурса на 08.10.2010 г. от 14.00 ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел.: 439 73 46, район „Илинден”

14.09.2010