Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терен за открит охраняем паркинг

 

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-864/05.10.2017 г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

 

СО  район „Илинден”

обявява конкурс

 

за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост, представляващ терен за открит охраняем паркинг от 2767 кв. м, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица“, УПИ ІІ от кв. 49, по ЗРП на м. „Вълчо Иванов – север“.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 1052,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ Люлин) по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО – район „Илинден“ – срок за внасяне до 29.11.2017 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,00 ч. на 29.11.2017 г. от район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 29.11.2017 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 30.11.2017 г. от 09,30 ч., стая  421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  (без ДДС)

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 – район „Илинден”.

27.10.2017