Район „Илинден" обявява конкурс за отдаване под наем на терен частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден", представляващ терен, кв.15, за паркинг
СО - Район „Илинден"
обявява конкурс за отдаване под наемна терен частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден", представляващ:

Терен - 5940.00 кв.м., м. НПЗ „Захарна фабрика", кв.15, УПИ V,

- за паркинг. АОС №1048/06.02.2006 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 1306.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв., внесени в касата на район „Илинден", ет.4, стая 418 - срок за внасяне до 14.00 ч. на 20.12.2010 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията - до 16.00 ч. на 17.12.2010 г. от Район „Илинден", служба „БИАДО", фронтофис - „РКТД".

Краен срок за подаване на офертите - до 16:00 ч. на 20.12.2010 г., включително в служба „БИАДО" на район „Илинден", гр. София, кв. „Захарна фабрика" бл.51А.

Провеждане на конкурса на 21.12.2010 г. от 10.00 ч., стая 421.

Цена на книжата - 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел. 439 73 46 - Георги Терзиев - н-к отдел „РКТД".

24.11.2010