Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден”

Район „Илинден”

В изпълнение на Заповед № РД- 09-1712/14.10.2010 г. и Заповед № РД-09-1878/09.11.2010 г., на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 19, ал.1 от НРПУРОИ и чл.30, ал.3, чл. 31 и чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС,

обявява конкурс за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Илинден”, представляващ:

Терен – 5940.00 кв.м., м. НПЗ „Захарна фабрика”, кв.15, УПИ V, за паркинг. АОС №1048/06.02.2006 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 1306.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне до 14.00 ч. на 20.12.2010 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16.00 ч. на 17.12.2010 г. от Район „Илинден”, служба „БИАДО”, фронтофис – „РКТД”.

Краен срок за подаване на офертите  до 16:00 ч. на 20.12.2010 г. включително в служба „БИАДО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл.51 А.

Провеждане на конкурса на 21.12.2010 г. от 10.00 ч., стая 421.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел. 439 73 46 – Георги Терзиев, н-к отдел „РКТД”.

16.11.2010