Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на паянтови едноетажни сгради без сутерен и без устройствен статут, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика”

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-456/10.05.2018 г. на кмета на  Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

              

СО – район „Илинден”

обявява конкурс

 

за отдаване под наем на паянтови едноетажни сгради  без сутерен и без устройствен статут, частна общинска собственост, с идентификатори  68134.1200.322.11 и 68134.1200.322.13, представляващи  два броя  дървени бараки, със застроена площ 309,00 кв. м, по КККР, находящи се в  гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика”, УПИ І, кв. 14, м. НПЗ „Захарна фабрика“, с вписан АОС № 773/29.04.2002 г., за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ОУП на СО и за срок  до 10 (десет) години.

   

Начална конкурсна месечна наемна цена: 402,00 лв. (без ДДС).

 

Гаранция за участие – 500.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ Люлин) по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО – район „Илинден“ – срок за внасяне до  11.07.2018 г.

 

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 15,00 ч. на 11.07.2018 г.  от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

 

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 11.07.2018 г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 12.07.2018 г. от 10,00 ч., стая  421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата – 50.00 лв.  (без ДДС)

Информация на тел. 02/439 73 47 – район „Илинден”.

06.06.2018