Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Илинден”

Район „Илинден”

 

В изпълнение на Заповед № РД- 09-2160/29.11.2010 г., Заповед № РД-09-2161/29.11.2010 г. и Заповед № РД-09-2162/29.10.2010 г., на кмета на СО, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 19, ал.1 от НРПУРОИ и чл.30, ал.3, чл. 31 и чл.34, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Илинден”, представляващи:

  • Обособена част от терен - частна общинска собственост от 678 /шестотин седемдесет и осем/ кв.м., включващ находящи се в него 3/три/ бр. бараки от 457 кв.м. и прилежащ терен от 221 кв.м., за производствена и/или складова дейност.

Начална конкурсна месечна цена: - за съществуващи бараки /3бр. по 152.35 кв.м./ – 1.20 лв./кв.м. без ДДС. - за прилежащ терен от 221 кв.м. – 0.30 лв./кв.м. без ДДС.

  • Терен - частна общинска собственост от 2479 кв.м. - имот с пл.№ 557, попадащ в УПИ I, УПИ II, и УПИ IV на кв.79 за гараж, складова и/или авторемонтна дейност.

Начална конкурсна месечна цена:
- за съществуваща паянтова сграда от 154 кв.м. – 1.20 лв./кв.м. без ДДС;
- за прилежащ терен от 2325 кв.м. – 0.30 лв./кв.м. без ДДС.

  • Терен - частна общинска собственост от 1343 кв.м. - имот с пл.№ 558, попадащ в УПИ I, УПИ II, УПИ ІV и УПИ VІ на кв.79, за авторемонтна дейност.

Начална конкурсна месечна цена:
- за съществуваща паянтова сграда от 154 кв.м. – 1.28 лв./кв.м. без ДДС;
- за прилежащ терен от 1189 кв.м. – 0.50 лв./кв.м. без ДДС.

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет.4, стая 418 – срок за внасяне до 14:00 ч. на 10.01.2011 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16:00 ч. на 07.01.2011 г. от Район „Илинден”, служба „БИАДО”, фронт офис – „РКТД”.

Краен срок за подаване на офертите – 16:00 ч. на 10.01.2011 г. включително в служба „БИАДО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 11.01.2011 г. от 10:00 ч., стая 421.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.

Информация на тел.: 439 73 46 – Георги Терзиев, н-к отдел „РКТД”.

10.12.2010