Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ терен с обособена площ от 2200,00 кв. м, и специфично конкурсно условие – за временен открит паркинг, попадащ в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.911, находящ се в гр. София, район „Илинден”, кв. „Гевгелийски“

В изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-589/23.04.2019 г. на кмета на Столична община        
 

СО – район „Илинден”

обявява конкурс

 

За отдаване под наем на част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ терен с обособена площ от 2200,00 кв. м, и специфично конкурсно условие – за временен открит паркинг, попадащ в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.911, находящ се в гр. София, район „Илинден”, кв. „Гевгелийски“, УПИ ІІІ от кв. 175.

Начална конкурсна месечна наемна цена   –  924.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв., внесени по банков път по сметка на район „Илинден”.  Срок за внасяне до 16.00 ч. на 24.06.2019 г.

Място и краен срок за закупуване на документациятадо 14.00 ч. на 24.06.2019 г.  от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, служба АИО, фронтофис – деловодство.

Място и краен срок за подаване на офертитедо 17,00 ч. на 24.06.2019 г. включително  в район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, служба АИО, фронтофис – деловодство.

Провеждане на конкурса на 25.06.2019 г. от 13.30 ч., в сградата на район „Илинден”,  гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, ет. 4, стая  421.

Цена на книжата50.00 лв.  (без ДДС).

Допълнителна информация за конкурса може да бъде получена в приемните дни на районната администрация на адрес: гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, вх. Б, ет. 4 и ет. 3, стая 414, ст. 309 и ст. 308 или тел. 02/439 73 47.

22.05.2019