Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 16.80 кв.м., за зъболекарски кабинет в 3-то СОУ

В изпълнение на Решение № 370 по Протокол № 35, т. 30 от 22.06.2017 г. на СОС и Заповед № СОА17-РД98-40/01.08.2017 г. на кмета на Столична община

СО - Район „Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16.80 кв.м. с предназначение - зъболекарски кабинет в 3-то СОУ „Марин Дринов“, на територията на район „Илинден”, ул. „Хайдут Сидер“ № 12.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 85.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00 ч. на 03.10.2017 г. от район „Илинден”, служба „АИО” - фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 03.10.2017 г.. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 04.10.2017 г. от 10.30 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. (без ДДС)

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

29.08.2017