Район „Илинден“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "главен експерт" в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“

                                           

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“, със седалище и адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РИЛ22-РД09-119/ 23.06.2022 г. на кмета на район „Илинден“

 

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Главен експерт в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“

Експертна, наименование на длъжностното ниво от КДА: Експертно ниво 5

1. Кратко описание на длъжността:

Извършване на всички необходими действия, свързани с договорите за отдаване под наем на общински имоти – жилищни и нежилищни в т.ч. протоколи, заповеди, договори, анекси, предупредителни писма за събиране на вземанията от неизрядните наематели, кореспонденция с комуналните дружества, др.

Оформя документално договорните отношения с общинските наематели и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори. Въвежда същите в информационните системи и бази данни.

Контрол на търговската дейност и общинската собственост на територията на района.

Оформя документално правото на собственост върху общинските недвижими имоти с актове за общинска собственост, следи за последващи действия с тях и извършва необходимите действия върху актовете за общинска собственост. Съставя актовете за общинска собственост, предоставя ги за одобрение от кмета на район „Илинден“, процедира тяхното утвърждаване от кмета на Столична община и вписва същите в  „Служба по вписванията“ – гр. София.

Декларира и отписва недвижимите имоти – общинска собственост, в отдел „Общински приходи – Илинден“ към дирекция „Общински приходи“ – СО. Извършва други необходими действия, свързани с отдел „ОП – Илинден“, като предеклариране на общински имоти, снабдяване с данъчни оценки, кореспонденция, справки и други.

Отговаря за стопанисването и управлението, придобиването и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, извършва всички необходими действия в т.ч. проверка, становища, подготовка, комплектоване на документи, проекторешения и доклади до Столичния общински съвет, по преписки за: придобиване право на собственост и ограничени вещни права; продажба на имоти и вещи – общинска собственост; прекратяване на съсобственост; учредяване право на строеж; учредяване право на надстрояване и/или пристрояване; учредяване право на ползване; учредяване право на преминаване; сделки по реда на Закона за устройство на територията; други.

Извършва проверка, изготвя становище и окомплектова с необходимите документи преписки за отписване на недвижими имоти от актовите книги за общинска собственост.

Извършва всички необходими действия за реализиране продажбите на общинските жилища и нежилищните имоти в т.ч. протоколи, заповеди, договори, др.

Проверка и заверка на молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка.

Проучване, решения, контрол и отговори на искания, заявления и друга входяща поща от общински наематели, граждани – физически или юридически лица, органи на общинските структури, държавни администрации, ведомства и други.

Извършва принудително изземване на общински имоти – поземлени имоти и обекти.

Други задачи, допълнително възлагани по нареждане на прекия ръководител и на Ръководството на район „Илинден“.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше, с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“.

2.2. Област на висше образование: Социални, Стопански и Правни науки.

2.3. Минимален професионален опит: 2 години, свързани с функциите на настоящата дейност и/или придобит минимален ранг IV младши.

2.4. Работна заплата – 730 – 2450 лева.

Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността се определя в степен на основна заплата в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в СО – район „Илинден“.

2.5. Служителят следва да познава – нормативната уредба, свързана със задълженията му като държавен служител, Закона за администрацията (ЗА), Закона за държавния служител (ЗДСл), Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закон за общинската собственост (ЗОС), Наредба за общинската собственост (НОС), Закон за собствеността (ЗС), Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (НРУИТДТСО), както и всички нормативни актове, свързани с изпълнение на задълженията му.

2.6. Служителят следва да притежава знания и умения за обработване на информация, създаване на дигитално съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността (дигитална компетентност).

3. Допълнителни умения и квалификации:

Компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel), Internet.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

 

II. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Начин на провеждане на конкурса:

решаване на тест и

– провеждане на интервю.

2. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

2.1. Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

2.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

2.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността); ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

2.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи областта, в която е придобит – длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или придобития ранг като държавен служител.

3. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса

3.1. Документи за участие в конкурса могат да се подават:

3.1.1. В деловодството на СО – район „Илинден“ – гр. София, 1309, ж.к. „ Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая № 116, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

3.1.2. По електронен път на следния електронен адрес:  info@ilinden.bg в zip или pdf файлов формат, като в този случай заявлението по т. 2.1. и декларацията по т. 2.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

3.2. Срок за подаване на документите – подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10-дневен срок от публикуване на обявлението. Краен срок за подаване – 07.07.2022 г. до 17:00 часа.

4. Уведомяване на кандидатите при подаване на документите

Документите на кандидатите да се приемат от г-жа Десислава Рабакова – главен експерт в отдел ФСДЧР, при спазване на разпоредбите на чл. 17 и чл. 18 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като:

4.1. Всеки кандидат да бъде уведомен за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл;

4.2. На всеки кандидат да бъде връчена длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

4.3. При подадени документи по реда на т. 3.1.2. информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

4.4. Да се регистрират само заявленията, към които са приложени всички изискуеми документи.

5. Място за обявяване на информация, свързана с провеждането на конкурса

Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса да се обявяват:

– на интернет страницата на СО – район „Илинден“ – www.ilinden.bg.

 

За контакти: 02 439 73 66 – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

 

ИВАН БОЖИЛОВ
Кмет на СО – район „Илинден“

 

 

 

27.06.2022