Район „Илинден” - Изменение на план за регулация и застрояване за разделяне на УПИ V 691, от кв. 35 и създаване на нови УПИ IV кв. 35б /нов/ и м. „Разсадника – Бежанци” по плана на гр. София

Район „Илинден” - Изменение на план за регулация и застрояване за разделяне на УПИ V 691, от кв. 35 и създаване на нови УПИ IV кв. 35б /нов/ и м. „Разсадника – Бежанци” по плана на гр. София

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РИЛ16 – РД09 – 104/07.06.2016 г. на Кмета на СО – район „Илинден“ на 08.07.2016 г. /петък/ от 15:30 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, жк. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421, ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за разделяне на УПИ V 691, от кв. 35 и създаване на нови УПИ IV 691 - „за магазини, офиси, ЖС и ПГ“ и УПИ V 691 - „за магазини, офиси, ЖС и ПГ“ от кв. 35б /нов/ и Работен устройствен план /РУП/ на УПИ VII 769 и нови УПИ IV 691 - „за магазини, офиси, ЖС и ПГ“ и УПИ V 691 - „за магазини, офиси, ЖС и ПГ“ от кв. 35б /нов/, м. „Разсадника – Бежанци“ по плана на гр. София.

Представянето на проекта за подробен устройствен план ще се проведе на 17.06.2016 г. /петък/ от 15:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“.

В четиринадесет /14/ дневен срок от представянето могат да се подават писмени становища по проекта за подробен устройствен план, като се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“.

Становищата се подават в деловодството на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, жк. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б не по - късно от до 17:00 ч. на 01.07.2016 г. /петък/.

Копие от проекта за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, предмет на общественото обсъждане е изложен на информационното табло в сградата на районната администрация за запознаване от заинтересованите лица. Допълнителна информация може да получите от инж. Христина Стоилова – ст. експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ - ет. II, ст. 221, в приемно време: вторник от 09:30 ч. до 12:30 ч. и сряда от 14:00 ч. до 17:00 ч.

ЗАПОВЕД № РИЛ16–РД09–104/07.06.2016 г.

09.06.2016