Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терен с площ от 2479 кв.м. за временен открит охраняем паркинг и авторемонтна дейност

СО - район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 2479 кв.м. за временен открит охраняем паркинг и авторемонтна дейност, попадащ в УПИ I и УПИ ІV, кв. 79, м. „Разсадника - Бежанци” на територията на район „Илинден“.
   
Начална конкурсна месечна наемна цена: 0.32 лв./кв.м. (без ДДС).
     
Гаранция за участие – 300.00 лв., внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне: до 16.00 ч. на 20.01.2017 г.
   
Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.30 ч. на 20.01.2017 г., от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А, вх.Б, служба „АИО”, фронтофис - деловодство.
   
Цена на книжата – 50.00 лв. (без вкл. ДДС).
   
Краен срок за подаване на офертите – до 17.00ч. на 20.01.2017 г. в служба „АИО”, фронтофис - деловодство на район „Илинден“.
   
Провеждане на конкурса на 23.01.2017 г. от 13.30ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”.
     
Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - район „Илинден”.

16.12.2016