Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение от 71.56 кв.м. за търговска дейност - снекбар

В изпълнение на Решение № 322 по Протокол № 34, т.38 от 08.06.2017 г. на СОС и Заповед
№ СОА17-РД98-32/06.07.2017 г. на кмета на Столична община СО - Район

„Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ помещение от 71.56 кв.м. за търговска дейност – снекбар, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори“ № 10, бл.51А, вх. Б, етаж първи на сградата на общинска администрация на СО – Район „Илинден”.
  
Начална конкурсна месечна наемна цена: 315.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00 ч. на 21.08.2017 г. от район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 21.08.2017 г., включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв.„Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 22.08.2017 г. от 13.30 ч., стая 421, ет.4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

20.07.2017