Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терен за разполагане на преместваеми съоръжения от 24,0 кв.м.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-375/30.03.2017 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС            

СО - Район „Илинден”

обявява конкурс

за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваеми съоръжения от 24,0 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”, УПИ ІІ от кв. 41, м. „Разсадника-Бежанци“

Начална конкурсна месечна наемна цена: 6,50 лв. на кв.м. /без ДДС/.

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка / ФЦ Люлин / по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до 17,00ч. на 11.05.2017 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14,30 ч. на 11.05.2017 г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 11.05.2017 г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 12.05.2017 г. от 14,00 ч., стая 421, ет.4  в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

12.04.2017