Район Илинден продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на помещение от 85.70 кв.м. в трафопост

В изпълнение на т.4. от Заповед № СОА17-РД 09-72/16.01.2017 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС и решение по Протокол № 1 от заседание на комисия назначена със заповед № РИЛ17-РД 91-13/28.02.2017 г. на кмета на район „Илинден”,
      
   

СО - район „Илинден”
   уведомява следното

   

Продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ:
   
Помещение от 85.70 кв.м. в трафопост, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица”, ТП до бл. 145.
   
Начална конкурсна месечна наемна цена – 220.00 лв. /без ДДС/.
   
Гаранция за участие в размер на 200.00 лв. внесени по банков път в „Общинска банка“ – ФЦ „Люлин“, по банкова сметка: BG19SOMB91303319120601: BIC; SOMBBGSF, в полза на СО - район „Илинден“ и основание – гаранция за участие в конкурс.
   
Срок за внасяне до 16.00 ч. на 16.03.2017 г.
   
Място за закупуване на документацията – от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, вх.Б, служба „АИО” - фронтофис. Срок до 16,00ч. на 16.03.2017г.
   
Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 16.03.2017 г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.
   
Провеждане на конкурса на 17.03.2017 г. от 9.30 ч., в сградата на район „Илинден”.
   
Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/.
   
Информация на тел. 02/439 73 47 и 02/439 73 46

02.03.2017