Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен за открит охраняем паркинг от 1246 кв.м.

В изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-73/16.01.2017 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден”
   обявява конкурс
   

за отдаване под наем за срок до реализиране на процедурата по продажба от СОАПИ, но не повече от 5 /пет/ години на имот частна общинска собственост, представляващ терен за открит охраняем паркинг от 1246 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Гевгелийски“, УПИ ІІ от кв. 178, м. „Гевгелийски квартал“

Начална конкурсна месечна наемна цена: 474,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие – 300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ Люлин) по банкова сметка: BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF в полза на СО - Район „Илинден“ – срок за внасяне до 17,00 ч. на 27.02.2017 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14,30 ч. на 27.02.2017 г. от Район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 ч. на 27.02.2017 г. включително в служба „АИО” на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 28.02.2017 г. от 15,30 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на Район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - Район „Илинден”.

26.01.2017