Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терен с площ от 5940 кв.м. за временен открит паркинг

В изпълнение на Заповед № СОА16-РД-98-72/15.08.2016 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

СО - район „Илинден” обявява конкурс

за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 5940 кв.м. за временен открит паркинг, попадащ в УПИ V, кв.15 от м. НПЗ „Захарна фабрика” на територията на район „Илинден“. 

Начална конкурсна месечна наемна цена: 0.40 лв./кв.м. (без ДДС). 

Гаранция за участие: 300.00 лв., внесени в касата на район „Илинден”, ет.4, стая 418 – срок за внасяне: до 16.00 ч. на 03.10.2016 г. 

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 03.10.2016 г., от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба „АИО”, фронтофис - деловодство. 

Цена на книжата: 60.00 лв. (с вкл. ДДС). 

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 03.10.2016 г. в служба „АИО”, фронтофис - деловодство на район „Илинден“. 

Провеждане на конкурса на 04.10.2016 г. от 13.30 ч., стая 421, ет. 4 на район „Илинден”. 

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46 - район „Илинден”.

29.08.2016