Район „Банкя" удължава срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три /години на част от свободен недвижим имот - публична общинска собственост, място за разполагане на 1 бр. кафе автомат, находящо се в административната сграда на район "Банкя"

СО - Район „Банкя"-
гр. Банкя, ул. „Цар Симеон „№ 1, тел.: 9977212 /8/,

в изпълнение на Заповеди с № РД 09-08-54 / 16.08.2010 г на Кмета на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и чл. 30, ал. 1 и чл,31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, решение на комисия по протокол от 08.10.2010 г, удължава срока на обявения в бр.209 /10.09.2010 г. на вестник „Новинар„ публично оповестен конкурс с предмет:

Отдаване под наем за срок от 3/три /години на част от следният свободен недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АОС № 11 / 29.11.1996 г. на район „Банкя„:

Място за разполагане на 1 бр. кафе автомат, находящо се в административната сграда на район "Банкя", с площ от 1.00 кв. м., АОС № 11 / 29.11.1996 г.

Начална месечна наемна цена - 26 лв. без ДДС /месечно/.

Място за закупуване на конкурсната документация - сградата на СО - Район „Банкя", отдел „УОСЖФ„, ет. 3, стая № 304, срещу 60 лв. с вкл. ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - до 01.11.2010 г. , 16.00 часа.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурсите - до 01.11.2010 г., 16.00 часа в деловодството на район „Банкя„, гр. Банкя, ул."Цар Симеон„ № 1.

Гаранция за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС вносима в касата на районната администрация в срок до 01.11.2010 г. - 16.00 часа.

Място, дата и час на провеждане на конкурса - район „Банкя„, ул. „Цар Симеон„ № 1 - 02.11.2010 - 10.00 часа.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН "БАНКЯ"

 

18.10.2010