Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон" № 1, представляваща част от партерен етаж на триетажна административна сграда – за поставяне на банкомат"

  О  Б  Я  В  А 

 

СО – район „Банкя” – гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Заповед с № СОА21-РД 98-7/03.02.2021 г. на кмета на Столична община  (вх. № Към РБН20-ВК08-1175[2]/05.02.2021 г., в изпълнение на  Решение № 45 по Протокол № 26, т. 45/14.01.2021 г. на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от НОС и чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, решение на комисия по протокол от 30.03.2021 г. удължава срока на обявеният в бр. 8 от 26.02.2021 г. публично оповестен  конкурс с предмет:

1.Отдаване под наем  за срок от 5 (пет) години  на  реална част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 81/26.06.2013 г. на СО – район „Банкя", находящ се в гр. София, СО – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1, представляваща част от партерен етаж с площ 2,00 (два) кв. м, вляво от входа на триетажна административна сграда с идентификатор: 02659.2193.476.1, цялата с площ 240 кв. м, разположена в ПИ с идентификатор: 02659.2193.476 с площ 380 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ VІІІ от кв. 83 по действащия регулационен план на гр. Банкя.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 140,00 (Сто и четиридесет) лева без ДДС.  

3. Специфично конкурсно условие – За поставяне на банкомат.

4. Място за закупуване на конкурсната документация – 1320, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" №, 1 срещу крайна цена  60 (шестдесет) лева с включен  ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията, считано от  09.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – 16:00 ч.

5. Срок за подаване на офертите – 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата за конкурса –до 23.04. 2021 г. – 16:00 часа ,в  деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул.”Цар Симеон" № 1.

6. Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 200 лв., без ДДС, вносима в касата  на районната администрация  в срок до 23.04.2021 г. – 16:00 часа .

7. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти  или е  постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 дни.  

8. Място, дата  и час на провеждане на конкурса  – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 26. 04.2021 г. – 10:00 ч.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"

09.04.2021